İletişim


Antalya : Tuzcular Mah. Cumhuriyet Cad. No:25 Antayla

T : +90 242 248 00 52

F : +90 242 248 00 62

E-posta : antalya@skaladeri.com.tr